Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy EnMS Polska Sp. z o. o. na rynkach zagranicznych

Przedsiębiorstwo EnMS Polska Spółka z o. o. otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pt. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy EnMS Polska Sp. z o. o. na rynkach zagranicznych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Cele projektu:

Celem projektu jest Wdrożenie nowego modelu biznesowego, związanego z internacjonalizacją działalności gospodarczej

Wartość projektu netto: 425 100,00 PLN

Wartość dofinansowania: 346 335,00 PLN

Subscribe for the updates!

Skip to content