Skip to content Skip to footer

Realizowane Projekty Unijne

Projekt:

Przedsiębiorstwo EnMS Polska Spółka z o. o. otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pt. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy EnMS Polska Sp. z o. o. na rynkach zagranicznych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Cele projektu:

Celem projektu jest Wdrożenie nowego modelu biznesowego, związanego z internacjonalizacją działalności gospodarczej

Wartość projektu netto: 425 100,00 PLN

Wartość dofinansowania: 361 335,00 PLN

Projekt:

Przedsiębiorstwo EnMS POLSKA  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pt. „Internacjonalizacja systemu energyBIS na wybranych rynkach zagranicznych”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Cele projektu:

Celem projektu jest Wdrożenie nowego modelu biznesowego, związanego z internacjonalizacją działalności gospodarczej

Wartość projektu netto: 407 100,00 PLN

Wartość dofinansowania: 346 035,00 PLN

Projekt:

W ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizujemy projekt: „Centrum Badawczo-Rozwojowe na potrzeby badań innowacyjnego urządzenia regulacyjnego węzłów cieplnych bezpośrednich”

Tytuł projektu: „Centrum Badawczo-Rozwojowe na potrzeby badań innowacyjnego urządzenia regulacyjnego węzłów cieplnych bezpośrednich”

 Cel projektu: Stworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego na potrzeby badań innowacyjnego urządzenia regulacyjnego węzłów cieplnych bezpośrednich oraz wyposażenie CBR w niezbędne do przeprowadzenia prac B+R urządzenia i aparaturę badawczą

 Planowane efekty: Głównym rezultatem przewidzianych do zrealizowania prac badawczo-rozwojowych w nowym Centrum Badawczo-Rozwojowym przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej będzie innowacyjne urządzenie regulacyjne węzłów cieplnych bezpośrednich stanowiące autorskie rozwiązanie Wnioskodawcy. Urządzenie to będzie miało strukturę modułową umożliwiającą jej zaimplementowanie także w węzłach pośrednich oraz instalacjach wody lodowej.

Wartość projektu: 2 489 520,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 416 800,00 zł

Dokumenty projektowe do pobrania:

Subscribe for the updates!

Skip to content