Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg wymagań ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

25 października 2012 roku uchwalona została Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE, która nałożyła na kraje członkowskie UE szereg obowiązków mających na celu poprawę efektywności energetycznej.

Jednym z nich – implementowanym w Polsce w Ustawie z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej – jest obowiązek przeprowadzania przez przedsiębiorstwa niebędące MMŚP, czyli duże, raz na 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ustawie z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Ustawa weszła w życie w dniu 1 października 2016 r. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy, wszystkie przedsiębiorstwa niebędące MMŚP zobowiązane są wykonać audyt energetyczny przedsiębiorstwa i przesłać do URE informację o jego wykonaniu oraz o możliwych do osiągnięcia oszczędnościach wynikających z przeprowadzonego audytu.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg wymagań Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej:

  • to procedura, której celem jest:

    1. uzyskanie odpowiedniej wiedzy o zużyciu energii przez dany budynek lub zespół budynków, lub instalację przemysłową, lub handlową, lub usługę,
    2. określenie, w  jaki  sposób  i  w  jakiej  ilości  jest  możliwe  uzyskanie  opłacalnej oszczędności energii;
  • należy przeprowadzić na podst. aktualnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej – zapotrzebowania na moc;

  • powinien zawierać szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie;

  • powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów.

Przeprowadza go podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytów lub eksperci przedsiębiorcy, pod warunkiem że nie są bezpośrednio zaangażowani w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy – co wyklucza możliwość przeprowadzenia audytu energetycznego danego przedsiębiorstwa przez jego kadrę techniczną.

Za nieprzeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa Ustawa z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej przewiduje kary. Kara za nieprzeprowadzenie audytu nie może być wyższa niż 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym (np. duże przedsiębiorstwo posiadające obroty na poziomie 50 mln Euro może zostać ukarane karą rzędu 9 mln PLN).

Z obowiązku wykonywania audytu energetycznego przedsiębiorstwa raz na 4 lata zwolnione będą:

  • przedsiębiorstwa posiadające system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkownika, pod warunkiem że w ramach tego systemu w przedsiębiorstwie został przeprowadzony audyt energetyczny przedsiębiorstwa

  • przedsiębiorstwa posiadające system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS),pod warunkiem że w ramach tego systemu w przedsiębiorstwie został przeprowadzony audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Firma EnMS Polska profesjonalnie i z powodzeniem realizuje kompleksowe audyty energetyczne przedsiębiorstw, co potwierdzone zostało licznymi Referencjami wystawionymi przez naszych Klientów z różnych branży.