Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Internacjonalizacja systemu energyBIS na wybranych rynkach zagranicznych

Przedsiębiorstwo EnMS POLSKA  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pt. „Internacjonalizacja systemu energyBIS na wybranych rynkach zagranicznych”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Cele projektu:

Celem projektu jest Wdrożenie nowego modelu biznesowego, związanego z internacjonalizacją działalności gospodarczej

Wartość projektu netto: 407 100,00 PLN

Wartość dofinansowania: 346 035,00 PLN

Subscribe for the updates!

Skip to content