Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pomoc dla przemysłu energochłonnego

Firmy walczące z wysokimi kosztami zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego mają powód do zadowolenia. Po ukończeniu prac legislacyjnych, ogłoszono nowy program wsparcia dla sektora energochłonnego pod nazwą:

“Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”.


Program ma na celu wsparcie podmiotów, które szczególnie odczuwają wzrost kosztów energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz które mają znaczący udział tych kosztów w swojej produkcji. Dzięki temu wsparciu, można przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności i stabilności tych przedsiębiorstw na rynku. Został opracowany na podstawie ustawy z 29 września 2022 r. regulującej wsparcie przedsiębiorców w kontekście rynku energii w latach 2022-2024 i dysponuje budżetem wynoszącym aż 5,5 mld zł. W zeszłym roku, dzięki programowi na 2022 r., wsparcie finansowe otrzymało 195 firm, łącznie na kwotę 2 321 mln zł. To dobra wiadomość dla przedsiębiorstw, które odczuwają presję wysokich kosztów energii.

W 2023 r., do udziału w programie uprawnionych jest ok. 3 000 firm to przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność w Polsce. Będą mogli ubiegać się o pomoc w jednym z dwóch wariantów podstawową lub zwiększoną.

Dla Kogo

Program jest skierowany do podmiotów, które spełniają następujące kryteria:

  • przedsiębiorstwo działało min. 1 miesiąc w roku 2021,
  • poniosło koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego, które stanowiły co najmniej 3% wartości produkcji przedsiębiorstwa w roku 2021,
  • prowadzą przeważającą działalność w jednej lub wielu podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) z sekcji B (górnictwo i wydobywanie) lub C (przetwórstwo przemysłowe),
  • doznały wzrostu cen energii elektrycznej bądź gazu ziemnego o co najmniej 50% w porównaniu do roku 2021 i poszczególnych okresów 2023 roku,
  • MŚP – refinansowanie tylko kosztów gazu ziemnego jeśli uprawnione do zakupu energii elektrycznej po ustalonej cenie maksymalnej na podstawie ustawy (Dz. U. poz. 2243, z późn. zm.), czyli nie mogą wnioskować o zwrot za energię elektryczną.


Pomoc zwiększona

Z pomocy zwiększonej będą mogły skorzystać firmy, które spełniają dodatkowe warunki:

Prowadzenie przeważającej działalności w branżach określonych przez KE jako szczególnie narażone na utratę konkurencyjności.

Odnotowanie w 2023 r. ujemnego wyniku finansowego EBITDA lub spadku tego wskaźnika o 40% względem 2021 r.

Przedstawienie do końca I kwartału 2024 r. przez wnioskodawcę planu zwiększenia efektywności energetycznej, którego koszty realizacji wyniosą co najmniej 30% otrzymanej pomocy.

Limity pomocy
Limity pomocy zostały ustalone na następujących poziomach:

  • Dla pomocy podstawowej wynoszą 50% kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota pomocy wynosi 4 mln euro.
  • Dla pomocy zwiększonej wynoszą 80% kosztów kwalifikowanych, przy czym maksymalna kwota pomocy wynosi 40 mln euro.

Limity obowiązują łącznie dla wszystkich podmiotów powiązanych w Polsce. Dodatkowo, jeśli chodzi o pomoc podstawową, limity pomocy są uwzględniane w kontekście pomocy udzielonej w ramach programu “Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 roku”.

Dla beneficjentów korzystających z pomocy zwiększonej, limit pomocy otrzymanej łącznie z obu programów wynosi 100 milionów euro. Oznacza to, że te podmioty mogą skorzystać z większych kwot wsparcia, ale nie przekraczające łącznego limitu 100 milionów euro.

Termin

Ostateczny termin składania wniosków mija 8 listopada 2023 roku o godzinie 23:59.

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, korzystając z Generatora Wniosków o Dofinansowanie, który jest dostępny na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Aby wniosek został uznany za kompletny, konieczne jest jego podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pełna dokumentacja programu, obejmująca między innymi regulamin naboru, wzory umów o udzielenie pomocy oraz formularze rozliczenia, jest dostępna na stronie internetowej NFOŚiGW https://www.gov.pl/web/nfosigw/ogloszenia.

Zapraszamy do współpracy.

Subscribe for the updates!

Skip to content