Skip to content Skip to footer

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMAČNÍ DOKUMENT

Podle článku 13 odst. 1 a 2 Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Vás tímto informujeme, že:

 

 1. Správcem Vašich osobních údajů bude EnMS POLSKA s.r.o. se sídlem v Chorzelówě (39-331), Chorzelów 11, zapsaná v Národním soudním rejstříku vedeném Krajským soudem v Rzeszówě, Oddíl XII, pod spisovou značkou 0000441984, s identifikačním číslem DIČ: 8172173239, IČO: 180919806, základní kapitál: 100 000,00 PLN, se kterou můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy: info@enms.pl;

 

 1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro informační účely na základě Vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, až do poskytnutí požadovaných informací od Společnosti.
 2. Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné, není to zákonem nebo smlouvou stanovená povinnost. Důsledkem nevyplnění osobních údajů bude nemožnost poskytnutí informací.
 3. Máte právo na:
 4. a) Přístup ke svým údajům, opravu, vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů,
 5. b) Přenos údajů,
 6. c) Podání námitky proti zpracování – ve případech a za podmínek stanovených v GDPR;
 7. Máte také právo kdykoli odvolat svůj souhlas, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů můžete zaslat na e-mailovou adresu Společnosti nebo poštou na adresu jejího sídla nebo osobně odvolat příchodem na sídlo Společnosti. Důsledkem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů bude ukončení zpracování konkrétních údajů v souladu se souhlasem a podle jeho obsahu.
 8. Vaše osobní údaje budou zpřístupněny dalším příjemcům – fyzickým osobám nebo spolupracujícím subjektům se Společností, které provádějí úkoly na zakázku a pro Společnost zpracovávají Vaše osobní údaje podle bodu 2, jako jsou zaměstnanci Společnosti, subjekty zpracovávající údaje zadané Společností, jiní správci. Aktuální seznam těchto subjektů můžete kdykoli získat od Společnosti, kontaktujte ji jakýmkoli způsobem uvedeným v bodě 5.
 9. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud máte oprávněný důvod domnívat se, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány správcem nezákonným způsobem v souladu s GDPR.
 10. Vaše osobní údaje nebudou zpracovány automatizovaným způsobem, včetně profilování.
 11. Vaše osobní údaje mohou být předány do třetí země na základě jedné ze základů uvedených v čl. 45-47 GDPR. Máte možnost získat kopii Vašich údajů předaných touto formou a aktuální seznam třetích zemí, kterým Společnost poskytuje údaje, spolu s informacemi o základu takového předání na Vaše žádost směřovanou ke Společnosti podle bodu 5.

Právní základ: Čl. 13 odst. 1 a 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. EU L 2016 č. 119), zvané “GDPR”.

Stáhnout formulář pro realizaci žádosti subjektu údajů


Subscribe for the updates!

Skip to content