Audyty efektywności energetycznej – system białych certyfikatów

Jeżeli planują Państwo realizować inwestycje redukujące zużycie energii (każdego jej rodzaju) w swoim przedsiębiorstwie, mają Państwo szansę otrzymania świadectw efektywności energetycznej  (białych certyfikatów) i osiągnięcia zysku z ich sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii podmiotom zobowiązanym do ich umarzania.

Świadectwo efektywności energetycznej (biały certyfikat) potwierdza, że u odbiorcy osiągnięta została określona redukcja zużycia energii. Wartość uzyskanych białych certyfikatów zależy od rodzaju i skali inwestycji i waha się w przedziałach od kilkudziesięciu tysięcy do nawet kilku milionów złotych. Środki przeznaczone na ten cel to obecnie nadal ponad 2 miliardy złotych. Pozyskany certyfikat można spieniężyć na podobnej zasadzie jak certyfikaty o innych kolorach. Mechanizm ten stanowi dodatkową premię ponad oszczędności wynikające z niższej konsumpcji energii.

System „białych certyfikatów” jest narzędziem służącym do wspierania efektywności energetycznej. Mechanizm ten, w obecnej postaci, reguluje Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, która nakłada na określone podmioty obowiązek umorzenia Prezesowi URE określonej ilości świadectw efektywności energetycznej albo uiszczenia odpowiedniej opłaty zastępczej. Zobligowane podmioty mogą uzyskać Białe Certyfikaty poprzez realizację przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego lub mogą kupić je na Towarowej Giełdzie Energii.

Procedura „białych certyfikatów” z EnMS Polska:

  • Od początku istnienia systemu „białych certyfikatów” (2011 rok) wspieramy Klientów w procesie pozyskiwania Białych Certyfikatów
  • Wykonaliśmy setki audytów efektywności energetycznej, niejednokrotnie dotyczących najbardziej skomplikowanych rozwiązań proefektywnościowych
  • Osiągamy blisko 100% skuteczności w pozyskiwaniu Białych Certyfikatów
  • Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie wspieramy naszych Klientów na każdym etapie procesu pozyskiwania Białych Certyfikatów

Schemat działania w nowej wersji systemu – od października 2016 r.:

  1. Identyfikacja i wybór przedsięwzięć planowanych, które chcą Państwo dofinansować poprzez udział w systemie białych certyfikatów – Identyfikacja przedsięwzięć może nastąpić np. w ramach audytu energetycznego przedsiębiorstwa.
  2. Wykonanie audytu/-ów efektywności energetycznej.
  3. Złożenie w Urzędzie Regulacji Energetyki wniosku o wydanie białych certyfikatów.
  4. Otrzymanie Świadectw/-a efektywności energetycznej i ich/ jego sprzedaż. Równolegle – Realizacja przedsięwzięcia zgłoszonego jako planowane, dla którego zostało wydane świadectwo efektywności energetycznej (biały certyfikat).

Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Audyt  efektywności  energetycznej  to  opracowanie  zawierające  analizę  zużycia  energii oraz  określające  stan  techniczny  obiektu,  urządzenia  technicznego  lub  instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tego obiektu,  urządzenia  technicznego  lub  instalacji,  a  także  ocenę  ich  opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii. Pojęcie wprowadzone zostało w Ustawie o efektywności energetycznej z 2011 r. w związku z wprowadzanym systemem białych certyfikatów.

Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej zaś to działanie polegające na wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, urządzeniu technicznym lub instalacji, w wyniku których uzyskuje się oszczędność energii (definicja wg Ustawy EE), przy nie pogorszeniu parametrów użytkowych obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji.