AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU – DOTACJA Z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

We wrześniu 2018 roku wystartował nabór wniosków w ramach programu “Czyste powietrze”. Program będzie realizowany w latach 2018 – 2029, przy czym podpisywanie umów będzie możliwe do końca 2027 roku.
W programie „Czyste powietrze” przewidziano aż 103 mld zł do wykorzystania na wymianę, zakup i montaż źródeł ciepła oraz termomodernizację.

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

Podstawowym celem programu „Czyste Powietrze” jest ochrona powietrza i poprawa jego jakości, poprzez wzrost efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych, w wyniku ich gruntownej termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła. Dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji poprawi się również stan środowiska naturalnego.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe)
 • zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu
 • docieplenie przegród budynku
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Budując dom, można liczyć na dofinansowanie zakupu i montażu węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych, pomp ciepła lub systemu wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.

Warunek podstawowy otrzymania dotacji:

• dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu;
• dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

FORMY DOFINANSOWANIA
• Dotacja       (budżet 63,3 mld złotych)
• Pożyczka    (budżet 39,7 mld złotych)

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

KORZYŚCI FINANSOWE- DO 90% DOTACJI Z PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Wysokość i charakter wsparcia (dotacja czy niskooprocentowana pożyczka) będzie zależeć od dochodów wnioskodawcy w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie.

WYSOKOŚĆ DOTACJI/POŻYCZKI Z PROGRAMU “CZYSTE POWIETRZE” W ZALEŻNOŚCI OD PROGU DOCHODOWEGO W PRZELICZENIU NA 1 OS. W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

Tabela (1) poniżej dotyczy Wnioskodawców, którzy nie mają prawnej możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjne na zasadach określonych ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne


Tabela (2) poniżej dotyczy Wnioskodawców, którzy rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

       JAKIE KROKI NALEŻY PODJĄĆ ABY OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

 1. Zapoznać się z programem „Czyste Powietrze”, regulaminem naboru wniosków, formularzem wniosku i załącznikami oraz instrukcjami do nich.
 2. Zbadać jaki jest stan obecny budynku i jego potrzeby. Te informacje muszą zostać określone w audycie energetycznym lub przedstawione w uproszczonej analizie energetycznej zweryfikowanej przez przedstawiciela WFOŚiGW. Ważne! Audyt musi nastąpić przed realizacją przedsięwzięcia.
 3. Wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie. Należy pamiętać o wytycznych i liście wymaganych dokumentów. Informacje te zamieszczone są na stronie WFOŚiGW.
 4. Po złożeniu wniosku odbędzie się wizytacja przedstawiciela WFOŚiGW, która potwierdzi, czy stan budynku jest zgodny z danymi, które są we wniosku.
 5. Podpisać umowę o dofinansowanie. WFOŚiGW przygotuje umowę po pozytywnym rozpatrzeniu Państwa wniosku.
 6. Złożyć wniosek o płatności. Środki mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia.
 7. Zakończyć przedsięwzięcie. Wizyta przedstawiciela WFOŚiGW potwierdzi realizację przedsięwzięcia. Dodatkowo możliwa jest kontrola przedsięwzięcia w okresie jego trwałości (utrzymania projektu) w terminie do 3 lat!
 8. Rozliczenie przedsięwzięcia nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez Przedstawiciela WFOŚiGW.

PRZEPROWADZENIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU TO JEDEN Z WARUNKÓW OTRZYMANIA DOTACJI

Przed złożeniem wniosku kluczową kwestią będzie przeprowadzenie audytu energetycznego budynku.

Koszt sporządzenia audytu energetycznego budynku jednorodzinnego jest kosztem kwalifikowanym do kwoty 1000 zł.

Schemat działania przeprowadzenia audytu z EnMS Polska Sp. z o.o. :

 1. Określenie potrzeb modernizacyjnych budynku pod kątem możliwości ich dofinansowania z programu „Czyste powietrze” – rozpoczynając od wymiany źródła ciepła na kocioł gazowy lub ciepło sieciowe;
 2. Wybór inwestycji, o dofinansowanie których chcą Państwo się ubiegać;
 3. Inwentaryzacja budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi;
 4. Wykonanie audytu energetycznego przez naszą firmę. Audyt energetyczny wskaże zakres modernizacji koniecznej do wykonania w celu spełnienia wymogów programu oraz przedstawi najkorzystniejsze rozwiązania techniczne celem optymalizacji zużycia energii;
 5. Złożenie wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW.

Nasze audyty oparte są o wymagania odpowiadających norm i przepisów prawa oraz wykonywane są przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem, z wykorzystaniem wysokiej klasy sprzętu.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Przemysław Wątroba
e-mail: przemyslaw.watroba@enms.pl
Tel. +48 533 392 592

Tel. +48 533 364 064