Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Počítáme uhlíkovou stopu

Hlíková stopa je bilance skleníkových plynů emitovaných danou organizací, produktem nebo jednotkou, vyjádřená jako ekvivalent oxidu uhličitého (CO2e). Skleníkové plyny (GHG) zahrnují především CO2, CH4, N2O a chladící plyny.

Provádíme analýzy uhlíkové stopy pro:

celou firmu (uhlíková stopa organizace)

konkrétní produkt (uhlíková stopa produktu)

uhlíkové stopy je pro firmy způsob, jak získat důležité informace za účelem:

snížení emisí skleníkových plynů (GHG),

splnění požadavků trhu a zákazníků na informace o uhlíkové stopě,

splnění požadavků na společenskou odpovědnost podniků (CSR) a mimoúčetního vykazování,

identifikace možností snížení nákladů

zohledňování vlivu emisí při rozhodování o dodavatelích, materiálech, návrhu produktů, výrobních procesech atd.

Uhlíková stopa je vypočítávána na základě emisí ve 3 rozsazích:

Rozsah 1: Přímé emise skleníkových plynů, které jsou ovládány firmou, zahrnující: spotřebu paliva, výrobu, chladicí systémy, neorganizované a procesní emise.

Rozsah 2: Nepřímé emise skleníkových plynů spojené s elektrickou a tepelnou energií, kterou firma zakoupila od externích dodavatelů.

Rozsah 3: Nepřímé emise skleníkových plynů, na které firma může mít vliv, ale nekontroluje je, zahrnující například dopravu surovin do výrobního závodu a k zákazníkům, služební cesty, spotřebu vody, emise odpadních vod a odpadů a postupy s nimi spojené.

Hlášení uhlíkové stopy provádíme v souladu s platnými požadavky uvedenými v:

Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol),

Normě PN-EN ISO 14064 – Uhlíková stopa organizace,

Normě PN-EN ISO 14067 – Skleníkové plyny – Uhlíková stopa výrobků – Požadavky a pokyny pro kvantifikaci, Standardu PAS 2050.

Subscribe for the updates!

Skip to content