Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Implementace normy ISO 50001

Pro zajištění trvalé kontroly spotřeby energie a jejích nákladů v podniku je nezbytně nutný efektivně implementovaný a účinný systém řízení energií.

Na základě dříve existujících norem týkajících se řízení energie v různých zemích a zkušeností spojených s jejich implementací vytvořila Mezinárodní organizace pro normalizaci mezinárodní standard pro řízení energie – ISO 50001. Tato norma, vydaná 15. června 2011, nahradila evropskou normu EN 16001.

Norma ISO 50001, stejně jako všechny ostatní normy ISO, je založena na cyklu Plánovat-Provádět-Kontrolovat-Korigovat, což umožňuje snadnou integraci tohoto systému s existujícími systémy řízení v organizaci, například systémem řízení jakosti dle normy ISO 9001 nebo environmentálním řízením dle normy ISO 14001.

Implementace a udržování systému řízení energie v souladu s ISO 50001 přispívá k redukci spotřeby energie (snížení emisí CO2) a následně ke snížení nákladů na energii prostřednictvím komplexního a systematického přístupu k monitorování využívání a spotřeby energie a použití nejlepších dostupných technologií a postupů.

Norma ISO 50001:2011 se v plném rozsahu vztahuje na oblasti a manažerské nástroje, které mají klíčový význam při budování, udržování a zdokonalování komplexního řízení energie v podnicích všech druhů a velikostí, zejména výrobních podnicích.

Mezi výhody implementace Systému řízení energie ve firmách patří:

 • Snížení spotřeby energie = úspora nákladů
 • Snížení emisí skleníkových plynů
 • Splnění zákonem stanovených požadavků, včetně požadavků energetické účinnosti pro provedení energetického auditu firmy jednou za 4 roky
 • Změnu povědomí zaměstnanců
 • standardů pro “údržbu chodu”
 • Zlepšení znalostí o účinnosti strojů
 • Vědomé rozhodování v otázkách energie
 • Ustálený přístup k metodě Right First Time
 • Zlepšení pověsti firmy, pozitivní vliv na veřejné mínění
 • Zlepšení účinnosti výroby
 • Zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti na trhu
 • Zlepšení postupů údržby a servisu zařízení
 • Zavedení procesu neustálého zlepšování

Základními fázemi implementace Systému řízení energie v souladu s požadavky normy ISO 50001 jsou:

I. Zero Audit – Analýza mezery ve vztahu k požadavkům normy ISO 50001.

II. Provedení energetického přezkumu.

III. Zřízení a odborné školení Týmu pro řízení energie a identifikace právních požadavků, které organizace musí dodržovat ve svém využívání a spotřebě energie.

IV. Vytvoření chybějící dokumentace a formulářů týkajících se Systému řízení energie.

V. Příprava registru energetických cílů a úkolů a Plánu akcí pro řízení energie.

VI. Vytvoření Plánu komunikace pro Systém řízení energie.

VII. Vytvoření plánu školení a provedení školení týkajících se požadavků Systému řízení energie, zvýšení povědomí o efektivním využívání energie a auditování Systému řízení energie.

VIII. Zřízení a aktualizace provozních postupů a kritérií souvisejících s provozní kontrolou.

IX. Příprava plánu monitorování a měření pro potřeby Systému řízení energie.

X. Monitorování, provádění měření a analýza dat o energii a Systému řízení energie.

XI. Provedení interního auditu Systému řízení energie. XII. Provedení přezkumu řízení Systému řízení energie.

Subscribe for the updates!

Skip to content