Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Energetický audit společnosti podle požadavků zákona ze dne 20. května 2016 o energetické účinnosti

Dne 25. října 2012 byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU, která ukládá členským zemím EU řadu povinností s cílem zlepšit energetickou účinnost.

Jedním z těchto povinností, která je uplatňována v Polsku zákonem ze dne 20. května 2016 o energetické účinnosti, je povinnost provádět energetický audit společnosti každých 4 roky pro velké podniky, které nejsou malými, mikro nebo středními podniky, v souladu s požadavky uvedenými v zákoně ze dne 20. května 2016 o energetické účinnosti.

Zákon vstoupil v platnost dne 1. října 2016. Do 12 měsíců od data účinnosti zákona jsou všechny podniky, které nejsou malými, mikro nebo středními podniky, povinny provést energetický audit společnosti a poslat informace o jeho provedení a možných úsporách vyplývajících z provedeného auditu do Úřadu pro regulaci energetiky.

 Energetická audit společnosti podle požadavků zákona ze dne 20. května 2016 o energetické účinnosti

Je to postup, jehož cílem je

1. Získání odpovídajících informací o spotřebě energie budovy, souboru budov, průmyslového zařízení, obchodu nebo služby.

2. Určení způsobu a množství, jakým lze dosáhnout nákladově úsporné energie.

– Měl by být prováděn na základě aktuálních, měřených a identifikovatelných údajů o spotřebě energie a případně o elektrickém výkonu

– Měl by obsahovat podrobný přehled spotřeby energie v budovách, souborech budov, průmyslových zařízeních a dopravě.

– Měl by se opírat, pokud je to možné, o analýzu životních nákladů budovy, souboru budov a průmyslových zařízení, nikoliv o dobu návratnosti investic.


– Provádí ho nezávislý subjekt, který není auditem zkoumaného podnikatele a má odpovídající odborné znalosti a zkušenosti v provádění takovýchto auditů, nebo jsou to odborníci podnikatele, pokud nejsou přímo zapojeni do auditované činnosti tohoto podnikatele – což vylučuje možnost provádění energetického auditu daného podniku jeho vlastním technickým týmem.

Za neučinění energetického auditu podniku stanoví zákon ze dne 20. května 2016 o energetické účinnosti sankce. Pokuta za neučinění auditu nesmí přesáhnout 5 % příjmu postiženého podnikatele dosaženého v předchozím daňovém roce (např. velký podnik s obratem ve výši 50 milionů eur může být postižen pokutou ve výši 9 milionů PLN).

Z povinnosti provádět energetický audit podniku jednou za 4 roky jsou osvobozeny následující případy

Podniky, které mají energetický managementový systém stanovený v Polské normě týkající se energetických managementových systémů, požadavků a doporučení uživatele, za předpokladu, že v rámci tohoto systému byl v podniku proveden energetický audit podniku.

 Podniky, které mají environmentální managementový systém podle článku 2 odst. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolném zapojení organizací do systému ekomanagementu a auditu v rámci Společenství (EMAS), za předpokladu, že v rámci tohoto systému byl v podniku proveden energetický audit podniku.


Společnost EnMS Polska profesionálně a úspěšně provádí komplexní energetické audity podniků, což potvrzují řada referencí vystavených našimi klienty z různých odvětví.

Subscribe for the updates!

Skip to content