Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Audyt Energetyczny Budynku – dotacja z programu Czyste Powietrze


Chcesz dowiedzieć się jakie zmiany w Twoim budynku przyniosą najwięcej korzyści i jednocześnie uzyskać wyższe dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i/lub termomodernizację z programu Czyste Powietrze? Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Oferujemy wykonanie audytu energetycznego budynku, dzięki któremu dowiesz się jak szybko zwrócą się poszczególne modernizacje i jednocześnie podniesiesz maksymalny poziom dofinansowania od 20 do 25 tyś. zł.

Koszt przeprowadzenia audytu również stanowi koszt kwalifikowany i nie wlicza się do limitu, o którym mowa powyżej. 

Audyt energetyczny budynku ma na celu zidentyfikowanie ekonomicznie uzasadnionych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Wykonane nas audyty energetyczne budynków będą oparte na przekazanych przez Zamawiającego danych i informacjach o budynku.

W ramach audytu zostanie wykonany opis techniczny podstawowych elementów budynku, przeprowadzona zostanie ocena aktualnego stanu budynku i poddane zostaną analizie wybrane możliwości ulepszeń oraz przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Na podstawie przeprowadzonych prac przygotujemy raport z audytu energetycznego budynku spełniający uzgodnione cele i wymagania, w tym wymagania Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przeprowadzimy również identyfikację działań, które mogą zostać podjęte przez Zamawiającego dla uzyskania świadectwa efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów), do wydawania których upoważniony jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, a wynikające z nich prawa majątkowe są zbywalne, stanowiąc towar giełdowy podlegający obrotowi na Towarowej Giełdzie Energii (TGE).

Dodatkowo oferujemy pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i wsparcie informacyjne dla Wnioskodawców przy wyjaśnianiu błędów lub niespójności w dokumentacji technicznej.

Subscribe for the updates!

Skip to content