Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pokud plánujete realizovat investice na snížení spotřeby energie (jakéhokoli druhu) ve vaší společnosti, máte možnost získat energetická efektivitní ocenění (bílé certifikáty) a získat zisk z jejich prodeje na Energetické burze pod subjekty povinnými je vyrovnat.

Świadectwo efektywności energetycznej (biały certyfikat) potwierdza, że u odbiorcy osiągnięta została określona redukcja zużycia energii. Wartość uzyskanych białych certyfikatów zależy od rodzaju i skali inwestycji i waha się w przedziałach od kilkudziesięciu tysięcy do nawet kilku milionów złotych. Środki przeznaczone na ten cel to obecnie nadal ponad 2 miliardy złotych. Pozyskany certyfikat można spieniężyć na podobnej zasadzie jak certyfikaty o innych kolorach. Mechanizm ten stanowi dodatkową premię ponad oszczędności wynikające z niższej konsumpcji energii.

System „białych certyfikatów” jest narzędziem służącym do wspierania efektywności energetycznej. Mechanizm ten, w obecnej

Systém “białych certyfikatów” je nástrojem podporujícím energetickou účinnost. Tento mechanismus je v současné podobě regulován zákonem ze dne 20. května 2016 o energetické účinnosti, který ukládá určitým subjektům povinnost umořit určitý počet certifikátů energetické účinnosti u předsedy URE nebo zaplatit odpovídající náhradní poplatek. Zavázané subjekty mohou získat bílé certifikáty prostřednictvím realizace projektu, který zlepšuje energetickou účinnost u konečného spotřebitele, nebo je mohou zakoupit na Energetické komoditní burze.

Od počátku existence systému “białych certyfikatów” (rok 2011) podporujeme klienty v procesu získávání bílých certifikátů.

Provedli jsme stovky auditů energetické účinnosti, často se zabývajících nejsložitějšími proefektivními řešeními.

Dosahujeme téměř 100% úspěšnosti při získávání bílých certifikátů.

S využitím našeho mnohaletého zkušenosti podporujeme naše klienty na každém kroku procesu získávání bílých certifikátů.

Schéma fungování od října 2016:

Identifikace a výběr plánovaných projektů, které chcete financovat prostřednictvím účasti v systému bílých certifikátů – Identifikace projektů může proběhnout například v rámci energetického auditu společnosti.

Provedení auditu/ů energetické efektivity.

Podání žádosti o vydání bílých certifikátů na Energetickém regulačním úřadě.

Získání energetického osvědčení/í efektivity a jeho/jejich prodej. Paralelně – Realizace projektu, který byl ohlášen jako plánovaný a pro který bylo vydáno energetické osvědčení (bílý certifikát).

Energetická efektivita je poměr dosaženého užitného efektu daného objektu, technického zařízení nebo instalace za typických podmínek jejich použití nebo provozu k množství spotřebované energie tímto objektem, technickým zařízením nebo instalací, která je potřebná pro dosažení tohoto efektu

Energetický audit efektivity je vypracování obsahující analýzu spotřeby energie a stanovující technický stav objektu, technického zařízení nebo instalace. Obsahuje seznam opatření sloužících ke zvýšení energetické efektivity daného objektu, technického zařízení nebo instalace, a také hodnocení jejich ekonomické výhodnosti a možných energetických úspor. Pojem byl zaveden v zákoně o energetické účinnosti z roku 2011 v souvislosti se zavedením systému bílých certifikátů.

Podnikání zaměřené na zlepšení energetické účinnosti je opatření, které spočívá v provedení změn nebo vylepšení v objektu, technickém zařízení nebo instalaci, jejichž výsledkem je úspora energie (podle definice ve Zákoně o energetické účinnosti), aniž by došlo ke zhoršení uživatelských parametrů objektu, technického zařízení nebo instalace.

Subscribe for the updates!

Skip to content