Wdrożenie – system zarządzania energią wg pn-en iso 50001

Dla zapewnienia stałej kontroli nad zużyciem energii w przedsiębiorstwie i jej kosztami, niezbędny jest efektywnie wdrożony i skuteczny System Zarządzania Energią.

W oparciu o istniejące wcześniej w różnych krajach normy dotyczące zarządzania energią i doświadczenia związane z ich wdrażaniem Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna stworzyła międzynarodowy standard zarządzania energią – ISO 50001. Norma ta – wydana 15 czerwca 2011 r. – zastąpiła europejską normę EN 16001.

Norma ISO 50001, podobnie jak wszystkie inne normy ISO, bazuje na cyklu Plan-Do-Check-Act, co umożliwia łatwą integrację tego systemu z istniejącymi już w organizacji Systemami Zarządzania, np. Systemem Zarządzania Jakością wg ISO 9001 czy zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001.

Wdrożenie i utrzymywanie Systemu Zarządzania Energią zgodnego z ISO 50001 wpływa na redukcję zużycia energii (zmniejszenie emisji CO2) i co za tym idzie – kosztów energii poprzez kompleksowe i usystematyzowane podejście do monitorowania wykorzystania i zużycia energii oraz zastosowanie najlepszych dostępnych technologii i praktyk.

1
2
3
4
1

PLANUJ

 • Zaangażowanie kierownictwa
 • Polityka energetyczna
 • Planowanie energetyczne
2

WYKONAJ

 • Szkolenia
 • Dokumentacja
 • Komunikacja
 • Sterowanie Operacyjne
 • Projektowanie
 • Zakupy
3

SPRAWDŹ

 • Monitorowanie i raportowanie
 • Ocena zgodności z wymogami prawa
 • Audyt wewnętrzny
 • Niezgodności, działania korygujące, zapobiegające, korekty
 • Nadzór nad zapisami
4

DZIAŁAJ

 • Przegląd zarządzania
 • Raport z przeglądu
 • Rekomendacje i działania

Norma ISO 50001:2011 w zakresie swoich wymagań w pełni odnosi się do obszarów i narzędzi zarządczych, mających kluczowe znaczenie w budowaniu, utrzymaniu i doskonaleniu kompleksowego zarządzania energią w przedsiębiorstwach każdego rodzaju i wielkości, przede wszystkim jednak w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Wśród korzyści płynących z wdrożenia Systemu Zarządzania Energią w przedsiębiorstwach wymienić należy:

 • Zmniejszenie zużycia energii = oszczędność kosztów
 • Redukcję emisji gazów cieplarnianych
 • Spełnienie wymagań ustawowych, w tym wymagań Ustawy o efektywności energetycznej w zakresie przeprowadzania raz na 4 lata Audytu energetycznego przedsiębiorstwa
 • Zmianę świadomości pracowników
 • Poprawę standardów „utrzymania ruchu”
 • Poprawę stanu wiedzy nt. efektywności maszyn
 • Świadome podejmowanie decyzji dotyczących kwestii energii
 • Usystematyzowane podejście do metody Right First Time
 • Poprawę wizerunku przedsiębiorstwa, pozytywny wpływ na opinię publiczną
 • Poprawę efektywności wytwarzania
 • Większą produktywność i poprawę konkurencyjności na rynku
 • Poprawienie praktyk utrzymania i serwisowania sprzętu
 • Wprowadzenie procesu ciągłego doskonalenia

Podstawowe fazy realizacji wdrożenia Systemu Zarządzania Energią zgodnego w wymaganiami normy ISO 50001 to:

I. Audyt zerowy – Analiza Luk w stosunku do wymagań normy ISO 50001.

II. Przeprowadzenie Przeglądu energetycznego.

III. Ustanowienie i przeszkolenie Zespołu ds. zarządzania energią oraz identyfikacja wymagań prawnych, których organizacja musi przestrzegać w związku ze swoim wykorzystaniem i zużyciem energii.

IV. Opracowanie brakującej dokumentacji i formularzy dotyczących Systemu zarządzania energią.

V. Przygotowanie rejestru celów i zadań energetycznych oraz Planu działań w zakresie zarządzania energią.

VI. Opracowanie Planu komunikacji SZE.

VII. Opracowanie Planu szkoleń i przeprowadzenie szkoleń z zakresu wymagań Systemu zarządzania energią, poprawy świadomości dotyczącej efektywnego wykorzystania energii i audytowania SZE.

VIII. Ustanowienie i aktualizacja procedur operacyjnych i kryteriów związanych z kontrolą operacyjną.

IX. Przygotowanie planu monitorowania i pomiarów na potrzeby Systemu zarządzania energią.

X. Monitorowanie, wykonywanie pomiarów i analiza danych dotyczących energii i SZE.

XI. Przeprowadzenie auditu wewnętrznego Systemu zarządzania energią.

XII. Przeprowadzenie Przeglądu zarządzania Systemu Zarządzania Energią.