Monitorowanie zużycia i efektywności wykorzystania energii – EnergyBIS

Chcesz obniżyć koszty? Monitoruj i analizuj zużycie energii w swoim przedsiębiorstwie z pomocą systemu informatycznego energyBIS. Aby w sposób łatwy i szybki, z dowolnego miejsca móc sprawdzić wynik energetyczny przedsiębiorstwa oraz odpowiednio zoptymalizować zakupy energii na podstawie prognozy zamodelowanej w oparciu o bieżące i historyczne zużycie oraz parametry na nie wpływające.

Jesteś zainteresowany przetestowaniem systemu, napisz do nas na adres info@enms.pl lub zadzwoń pod numery kontaktowe podane na stronie internetowej www.enms.pl

System informatyczny energyBIS – monitorowanie i analiza zużycia energii

W ramach świadczonych usług lub jako samodzielne wdrożenie udostępniamy Naszym Klientom innowacyjny system informatyczny do monitorowania zużycia i efektywności wykorzystania energii – energyBIS. Unikatowe cechy systemu pozwalają na szybką identyfikację obszarów przedsiębiorstwa, w których energia jest wykorzystywana nieefektywnie i podejmowanie uzasadnionych decyzji biznesowych.

Możliwości systemu – zamień dane w informacje:

 • Monitorowanie faktycznego zużycia wszystkich rodzajów energii w czasie rzeczywistym
 • Monitorowanie czynników wpływających na zużycie energii – wielkości produkcji, stanu urządzeń, zmiennych środowiskowych itp.
 • Tworzenie modeli i prognoz zużycia energii dla potrzeb budżetu
 • Analiza opłacalności zmiany taryf dla energii elektrycznej i gazu ziemnego
 • Benchmark – Analiza efektywności energetycznej organizacji na tle sektora
 • Automatyczne generowanie oraz dystrybucja raportów
 • Tworzenie i rozsyłanie do wybranych osób Alarmów w przypadku przekroczeń zakładanego zużycia (Strażnik Mocy)
 • Przekazywanie danych do innych systemów informatycznych

Dodatkowe zalety systemu:

 • Intuicyjność i łatwość obsługi. Przejrzysty interfejs Metro UI
 • Dostęp do danych z dowolnego miejsca
 • Interaktywne wykresy, raporty i dashboardy
 • Modelowanie procesów – machine learning
 • Łatwość integracji z istniejącymi systemami pomiarowymi
 • Analiza wskaźnikowa
 • Podejście procesowe do zużycia energii zgodne z ISO 50001

Wartość dodana

Dla Zakładów Przemysłowych:

 • stała kontrola nad zużyciem
 • wykazanie oszczędności – raporty do audytu efektywności energetycznej i audytu energetycznego przedsiębiorstwa
 • możliwość szybkiego reagowania na polecenia Operatora Systemu Przesyłowego (PSE), w tym brania udziału w mechanizmie tzw. negawatów (Redukcja Mocy)
 • bardziej efektywne zakupy energii

Dla Samorządów:

 •  Spełnienie wymagań ustawy o efektywności energetyczne

Dla Sprzedawców Energii:

 • dostęp do danych/ profilów zużycia energii różnych odbiorców- narzędzie sprzedaży
 • doskonałe narzędzie marketingowe pozwalające na wykazanie innowacyjności i dążenia do coraz lepszych produktów dla odbiorcy
 • włączenie odbiorców w zarządzanie popytem umożliwiające lepsze zarządzanie zakupami energii
 • możliwość monitorowania zużycia energii stanowi wartość dodaną dla odbiorcy zwiększając jego lojalność wobec sprzedawcy
 • możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury pomiarowej i teleinformatycznej;
 • spełnienie wymagań dyrektywy unijnej 2012/27/EU:
 • udostępnianie danych o zużyciu energii odbiorcom końcowym
 • monitorowanie celów redukcji wolumenu sprzedaży (1,5% rocznie)

Dla Zarządzających Budynkami:

 • Przejrzystość
 • Przenoszenie najlepszych praktyk między obiektami
 • Benchmark wewnętrzny

Dla Usługodawców:

 • Narzędzie przyspieszające pracę audytora
 • Przygotowywanie analiz i analizę pomiarów

System energyBIS monitoruje faktyczne zużycie i wykorzystanie wszystkich rodzajów energii oraz czynniki wpływające na ich zużycie. Umożliwia tworzenie modeli zużycia energii, tworzenie prognoz zużycia energii, przeprowadzanie analizy proponowanych taryf, przeprowadzanie analizy porównawczej na tle sektora – benchmark i automatyczne generowanie oraz dystrybucję raportów i alarmów dotyczących zużycia i wykorzystania energii. System w zakresie wymiany danych integrowany jest z systemami ERP Partnerów Biznesowych oraz zdalnymi urządzeniami pomiarowymi.

System udostępniany jest za pośrednictwem chmury obliczeniowej Windows Azure, dzięki czemu nie zajmuje zasobów klienta. Wszystkie dane pomiarowe oraz raporty i analizy przechowywane są na serwerach wynajmowanych przez EnMS Polska. Wykorzystanie zasobów chmury pozwala na szybkie wdrożenie i konfigurację usługi oraz jej bezproblemowe skalowanie w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na moc obliczeniową.

System energyBIS służy do monitorowania efektywności wykorzystania energii u odbiorców końcowych lub w poszczególnych procesach wykorzystania energii u odbiorcy końcowego, spełniając tym samym wymagania normy ISO 50001: Systemy zarządzania energią. energyBIS udostępnia odbiorcom końcowym dane dotyczące ich zużycia energii oraz pozwala na wprowadzenie danych dotyczących czynników wpływających na zużycie energii np. przez interfejs z systemami planowania produkcji, PLC lub ERP u odbiorcy energii. Ta funkcjonalność pozwala na określenie modelu zużycia energii wynikającego z aktywności zachodzących u odbiorcy końcowego oraz określenie zapotrzebowania energii w przyszłych okresach – pozwala to planować zakupy energii, jak również zapotrzebowanie na moc zamówioną.

energyBIS – źródła danych

Koncentrator danych pobiera dane dotyczące zużycia energii z licznika energii i innych liczników do których system ma dostęp. Koncentrator danych może również pobierać dane z systemów PLC, ERP lub innych systemów pomiarowych udostępniających dane dotyczące czynników wpływających na zużycie energii. Dane przesyłane są do systemu za pomocą istniejącej infrastruktury teleinformatycznej, bezprzewodowo lub za pomocą istniejących sieci informatycznych. System gromadzi dane, obrabia je i analizuje wykrywając anomalie w normalnym wykorzystaniu energii i alarmując odpowiedni personel u odbiorcy energii lub wysyłając instrukcje wyłączenia do sprzężonego systemu PLC u odbiorcy (Strażnik mocy, alarmy). System pozwala upoważnionym pracownikom odbiorcy energii na dostęp do zgromadzonych w systemie danych poprzez przejrzysty interfejs użytkownika. Użytkownicy mogą przeglądać dane historyczne, tworzyć modele i prognozy zużycia energii, analizować taryfy i prowadzić analizę porównawczą efektywności wykorzystania energii. Modele i prognozy stworzone przed użytkowników lub opiekunów odbiorcy energii mogą być wykorzystywane do aktualizacji zamówionego wolumenu energii lub mocy.