Wymagania ustawy o efektywności energetycznej: audyt energetyczny przedsiębiorstwa, mechanizm pozyskiwania białych certyfikatów

Zapraszamy Państwa na jednodniowe szkolenie dotyczące wymagań Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej oraz mechanizmu pozyskiwania i umarzania Świadectw efektywności energetycznej (tzw. Białych Certyfikatów). Podczas tego szkolenia zapoznają się Państwo z pojęciami stosowanymi w Ustawie, zakresem obowiązków, jakie ustawa nakłada na poszczególne podmioty w niej wymienione, w tym na “duże” przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa nie będące MMŚP) w zakresie wykonywania raz na 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa oraz nową formułą pozyskiwania i umarzania świadectw efektywności energetycznej (Białych Certyfikatów). Pokrótce omówione zostaną również trzy możliwe do  wyboru sposoby realizacji obowiązku wynikającego z projektu nowej Ustawy o efektywności energetycznej: przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa, wdrożenie Systemu zarządzania energią wg ISO 50001 lub wdrożenie Systemu zarządzania środowiskowego. Doświadczeni trenerzy przybliżą Państwu korzyści, jakie odbiorcy końcowi mogą uzyskać dzięki udziałowi w systemie Białych Certyfikatów.

Podczas szkolenia prowadzący odnosić się będą również do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 13.10.2017 poz. 1912) oraz do pozostałych Rozporządzeń do tej Ustawy.

Najbliższe terminy:

04.12.2018 r. – Kraków
28.01.2019 r. – Kraków
11.02 2019 r. – Mielec
11.03.2019 r. – Warszawa
08.04.2019 r. – Kraków
13.05.2019 r. – Mielec
10.06.2019 r. – Warszawa

Pobierz Formularz zgłoszeniowy i zapisz się na szkolenie:

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z obowiązkami, jakie projekt nowej Ustawy o efektywności energetycznej nakłada na podmioty w niej wymienione – nowości i zmiany

 • Objaśnienie uczestnikom pojęć używanych w Ustawie i mechanizmów przeliczeniowych

 • Przybliżenie uczestnikom nowej formuły pozyskiwania świadectw efektywności energetycznej (Białych certyfikatów) i zmian wprowadzanych w systemie

 • Unaocznienie korzyści i szans dla przedsiębiorstw, jakie niesie ze sobą Ustawa o efektywności energetycznej i system białych certyfikatów

 • Zapoznanie uczestników z możliwościami wypełnienia obowiązku nakładanego w projekcie nowelizacji Ustawy o efektywności energetycznej w zakresie wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa poprzez objaśnienie założeń i wymagań trzech możliwych do wyboru sposobów realizacji obowiązku: przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa, wdrożenie Systemu zarządzania energią wg ISO 50001 lub wdrożenie Systemu zarządzania środowiskowego

Szkolenie dedykowane jest:

 • Kierownictwu wyższego i średniego szczebla
 • Pracownikom odpowiedzialnym za zarządzanie energią w organizacjach
 • Osobom odpowiedzialnym za inwestycje i decyzje finansowe w organizacjach
 • Pracownikom jednostek samorządu terytorialnego
 • Osobom chcącym inwestować we własny rozwój

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Wprowadzenie – Wymagania Dyrektywy 2012/27/UE
 2. Ustawa o efektywności energetycznej – omówienie treści, wymagań, obowiązków przez nią nakładanych i pojęć w niej stosowanych.
 3. Zasady funkcjonowania systemu tzw. białych certyfikatów –nowa formuła. Dopuszczalne poziomy pomocy publicznej.
 4. Zasady sporządzania audytów efektywności energetycznych
 5. Obowiązek nałożony w projekcie Ustawy na „duże” przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa nie będące MMŚP) i możliwe sposoby jego realizacji:
  • audyt energetyczny przedsiębiorstwa – założenia, wymagania,
  • wdrożenie Systemu zarządzania energią wg PN-EN ISO 50001:2018,
  • wdrożenie Systemu zarządzania środowiskowego EMAS

5. Egzamin pisemny w formie testu.

Metody pracy, jakie zastosujemy podczas szkolenia:

 • Prezentacja
 • Interaktywny wykład
 • Dyskusja
 • Analiza przypadków

Cena szkolenia:

 • 640,00 zł netto/ osoba (787,20 zł brutto/ osoba)

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • poczęstunek i obiad
 • certyfikat/ zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Ilość miejsc na szkoleniu – 12

Przy udziale większej ilości osób z jednej firmy udzielamy korzystnych rabatów.

Szkolenie może być również przeprowadzane jako szkolenie zamknięte dla pracowników konkretnej organizacji, w terminie dogodnym dla przedsiębiorstwa.

Aplikując na szkolenie akceptujesz jego regulamin.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Barbara Mięsowicz
e-mail: barbara.miesowicz@enms.pl

Tel. 533 378 678

szkolenia@enms.pl

Szkolenie prowadzi

Mgr inż. MARCIN TROJNACKI – Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Prezes Zarządu EnMS Polska, Audytor energetyczny, Audytor Wiodący Systemów Zarządzania Energią według ISO 50001, Ekspert ds. efektywności energetycznej. Praktyk we wdrażaniu systemów zarządzania energią według ISO 50001 i sporządzaniu Audytów efektywności energetycznej na potrzeby realizacji procesu pozyskania Białych Certyfikatów.

Mgr inż. TOMASZ STANKOWSKI – Absolwent Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Energetyka, specjalista w obszarze efektywności energetycznej, ochrony środowiska i EU ETS, auditor wewnętrzny Systemów zarządzania energią według ISO 50001. Od 2016 r. w EnMS Polska odpowiedzialny za nadzór nad realizacją i przeprowadzenie kilkudziesięciu audytów energetycznych przedsiębiorstw oraz  kilkudziesięciu audytów efektywności energetycznej. Zaangażowany w liczne projekty związane z poprawą efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach będących liderami w swoich branżach, w tym we wdrożenia systemów zarządzania energią wg ISO 50001 oraz rozwój usługi DSR.

Mgr inż. MAGDALENA MOLEK – Absolwentka Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Technologia Chemiczna, specjalność Gospodarka Paliwami i Energią. Specjalista w zakresie efektywności energetycznej, auditor wewnętrzny Systemów zarządzania energią według ISO 50001. W EnMS Polska odpowiedzialna za nadzór i realizację audytów energetycznych przedsiębiorstw, opracowań z zakresu efektywności energetycznej oraz audytów efektywności energetycznej. Zaangażowana we wdrożenia systemów zarządzania energią wg ISO 50001 m.in. w branży spożywczej oraz energetycznej. Uczestniczyła w polsko–norweskim projekcie EMPI ,,Zarządzanie energią w przemyśle wg standardu EN ISO 50001″ popularyzującym system zarządzania energią w polskich przedsiębiorstwach. Prowadząca szkolenia z zakresu audytów energetycznych i wymagań normy PN-EN ISO 50001.