UWAGA! W dniu 10.03.2020 r. Zamawiający dokonuje następujących zmian w Zapytaniu ofertowym nr  21/POIR.02.01.00-00-0045/18/2018 z dnia 26.02.2020 r.:

1). Punkt 5.2.7 otrzymuje brzmienie:

„5.2.7. Min. 10 lat gwarancji od daty zakupu na panele fotowoltaiczne zgodnie z gwarancją producenta;”

2). Punkt 7.1 otrzymuje brzmienie:

„7.1 Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego do dnia 17.03.2020 r. mailowo na adres email: info@enms.pl lub w oryginale, w zamkniętej kopercie w siedzibie Spółki pod adresem Chorzelów 11, 39-331 Chorzelów. Opis na kopercie: „Oferta na dostawę i montaż zestawu paneli fotowoltaicznych” wraz z danymi adresowymi Wykonawcy w lewym górnym rogu.

Tym samym termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 17.03.2020 r.

3). Zmiana w treści Załącznika nr 6 „Specyfikacja techniczna modułów fotowoltaicznych”, o którym mowa w punkcie 8.6, w następującym zakresie:

  • Moc nominalna modułu fotowoltaicznego – nie mniejsza niż 310 Wp;
  • Gwarancja liniowa na moc  nie krótsza niż 25 lat;
  • Gwarancja na wady ukryte producenta modułów fotowoltaicznych  minimum 10 lat
  • Moc modułu po upływie gwarancji nie mniejsza niż 80 % mocy nominalnej;