,

Regulamin rynku mocy

Ustawa o rynku mocy, która weszła w życie z dniem 18 stycznia 2018 roku nałożyła na PSE obowiązek opracowania i przedłożenia Prezesowi URE projektu regulaminu rynku mocy (art. 93). W związku z zapisami ustawy, dokument opracowano i przekazano do publicznych konsultacji.

Projekt regulaminu określa:

  • prawa i obowiązki nałożone na uczestników rynku mocy;
  • harmonogram procesów rynku mocy;
  • zasady, organizację i przebieg certyfikacji ogólnej , która odbędzie się w terminie 03–10.04.2018 r., certyfikacji do aukcji głównej i certyfikacji do aukcji dodatkowych;
  • procedury dotyczące dostarczania mocy i realizacji rozliczeń;
  • wszelkie informacje zawarte w rejestrze rynku mocy;
  • wytyczne i warunki przeprowadzania aukcji wstępnych oraz aukcji mocy;
  • informacje dla uczestników rynku mocy odnośnie warunków korzystania z rejestru rynku mocy

Zgodnie z treścią Ustawy, Prezes URE wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia regulaminu rynku mocy do dnia 30 marca 2018 r.

EnMS Polska zaprasza do współpracy w ramach uczestnictwa w certyfikacji ogólnej. W kwestiach związanych z rynkiem mocy, zapraszamy do kontaktu z naszym Dyrektorem ds. Inwestycji – Krzysztofem Müllerem. Kontakt: krzysztof.muller@enms.pl, tel. 533 392 992.