Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa – podsumowanie realizacji obowiązku

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedstawił Ministrowi Energii podsumowanie realizacji obowiązku wynikającego z Ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej,  dotyczącego przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Zgodnie z opublikowanymi informacjami, do dnia 31 grudnia 2017 roku do Urzędu Regulacji Energetyki wpłynęło 3506 zawiadomień o przeprowadzonych audytach energetycznych przedsiębiorstwa, przy czym z treści przekazanych zawiadomień wynika, że 127 z tych przedsiębiorców przeprowadziło audyt energetyczny przedsiębiorstwa w ramach posiadanego systemu zarządzania energią lub systemu zarządzania środowiskowego.

Z zawiadomień tych wynika również, że możliwe do uzyskania średnioroczne oszczędności energii finalnej wynoszą 973 373,597 toe/rok.

Wspomnianym obowiązkiem objęte są duże przedsiębiorstwa, czyli te, które w ciągu ostatnich dwóch lat (licząc osobno każdy rok) zatrudniały co najmniej 250 osób lub osiągnęły roczny obrót netto na poziomie co najmniej 50 mln euro oraz co najmniej 43 mln euro sumy bilansowej. Termin realizacji pierwszego audytu przedsiębiorstwa upłynął z dniem 30 września 2017 roku. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa należy przeprowadzać co 4 lata.  Z obowiązku zwolnione są przedsiębiorstwa posiadające system zarządzania energią lub system zarządzania środowiskowego – pod warunkiem, że w ramach tego systemu w przedsiębiorstwie został przeprowadzony audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Kara pieniężna za nieprzeprowadzenie audytu może wynieść nawet 5% przychodu przedsiębiorstwa , osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DLA POLSKI 2017

Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2017.

Dokument zawiera opis środków związanych z poprawą efektywności energetycznej z podziałem na sektory końcowego wykorzystania energii oraz podsumowania dotyczące oszczędności energii finalnej uzyskanej w latach 2008 – 2015 oraz planów dalszej realizacji oszczędności do 2020 roku. Celem Unii Europejskiej w zakresie poprawy efektywności energetycznej do 2020 roku jest uzyskanie 20% oszczędności w zużyciu energii pierwotnej. Zgodnie z opracowaniem, podstawowym mechanizmem wsparcia efektywności energetycznej funkcjonującym w Polsce jest system świadectw efektywności energetycznej, system „białych certyfikatów”.

Krajowy Plan działań dotyczący efektywności energetycznej jest opracowywany co 3 lata w związku z obowiązkiem przekazywania do Komisji Europejskiej sprawozdań na podstawie dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.

Cel dotyczący gospodarki energią przyjęty dla Polski na 2016 rok, czyli osiągnięcie oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 9% średniego krajowego zużycia tej energii z lat 2001-2005 został zrealizowany. Stale notowany jest także spadek energochłonności, co spełnia założenia polityki energetycznej kraju. Taka tendencja jest wynikiem działań skierowanych ku poprawie efektywności energetycznej oraz efektem dynamiczniejszego wzrostu PKB wobec tempa zużycia energii.

Dalsze działania dotyczące gospodarowania energią w Polsce opierają się na: ciągłej realizacji założeń polityki ukierunkowanej na wzrost efektywności energetycznej gospodarki, realizacji celów zgodnie z zasadą minimalizacji kosztów, czyli poprzez wykorzystanie w maksymalnym stopniu istniejących mechanizmów i infrastruktury organizacyjnej oraz wykorzystywaniu w jak największym stopniu mechanizmów rynkowych przy jak najmniejszym udziale finansowania budżetowego.

Zdobądź dotacje na nasze szkolenia!

Miło nam poinformować, iż od dnia 12 stycznia 2018 r. nasza oferta szkoleniowa dostępna jest w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu zyskują Państwo możliwość uzyskania dofinansowania na organizowane przez EnMS Polska Sp. z o.o. szkolenia.

Oferta szkoleniowa EnMS Polska dostępna jest pod adresem:

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=19233

Baza Usług Rozwojowych stanowi ogólnodostępną oraz darmową bazę ofert usług rozwojowych pod postacią m.in. szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu. Usługi w niej zawarte skierowane są zarówno do osób prywatnych, jak i podmiotów instytucjonalnych.

W Bazie znaleźć można usługi komercyjne oraz z możliwością dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Aby dofinansowanie na daną usługę było możliwe, musi być ona powiązana z celami rozwojowymi przedsiębiorstwa, a zatem prowadzić do realizacji celów biznesowych lub do podnoszenia kwalifikacji/kompetencji pracowników. W przypadku podmiotów instytucjonalnych, dofinansowanie mogą uzyskać jedynie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Wysokość dofinansowania zależna jest od województwa, jednak nie może być ona mniejsza niż 50% ceny usługi. Oprócz wartości procentowych obowiązują również określone maksymalne stawki przypadające na przedsiębiorstwo, czy też usługę. Forma rozliczania dofinansowania także zależna jest od województwa. W zdecydowanej większości województw obowiązuje zasada refundacji wydatków, co oznacza, iż przedsiębiorca musi sam zapłacić za usługę, a po jej zakończeniu może otrzymać zwrot poniesionych wydatków. W trzech województwach (łódzkie, małopolskie, lubuskie) zastosowano system bonowy, zgodnie z którym przedsiębiorca musi wykupić u Operatora bony, którymi zapłaci za udział w usłudze. Po zakończeniu usługi wykonawca wymienia bony na gotówkę. Ostatnią metodą rozliczenia usługi jest, przyjęty przez województwo śląskie, system kont przedpłaconych. W systemie tym przedsiębiorca otrzymuje indywidualne konto, na które wpłaca środki pieniężne, stanowiące tylko część całkowitych kosztów usługi, resztę dopłaca Operator. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości dofinansowań oraz form ich rozliczenia znaleźć można w zakładce http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Zapraszamy do udziału w szkoleniach!

Korzyści i obowiązki wynikające z ustawy o rynku mocy

29 grudnia 2017 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o rynku mocy, która weszła w życie z dniem 18 stycznia 2018 roku. Ustawa określa organizację rynku mocy oraz zasady świadczenia usługi pozostawania w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego oraz dostarczania tej mocy do systemu w okresach zagrożenia. Następstwem nowych przepisów ma być m.in. ograniczenie niedoborów mocy wytwórczych oraz wsparcie przedsiębiorstw energetycznych w tworzeniu nowych bloków energetycznych, aby w perspektywie czasu zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju.  Ustawa nakłada na przedsiębiorstwa posiadające jednostki wytwórcze o mocy osiągalnej brutto nie mniejszej niż 2 MW  obowiązek uczestnictwa w certyfikacji ogólnej. Celem certyfikacji ogólnej jest przyznanie statusu JRM oraz pozyskanie podstawowych danych o Dostawcach Mocy i planowanej mocy osiągalnej JRM (Jednostki Rynku Mocy) w horyzoncie 5 lat.

Rynek mocy jest mechanizmem wsparcia dla przedsiębiorstw energetycznych i elektrowni, mający na celu zwiększenie ilości mocy wytwórczych w Polsce. Dzięki opłatom mocowym mogą na tym zyskać przede wszystkim duże przedsiębiorstwa, które będą pozostawać w ciągłej gotowości do obniżenia mocy w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii. Celem nowych przepisów jest zapewnienie stabilności dostaw energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa, które będą uczestniczyły w rynku mocy będą dysponować dodatkowym kapitałem, dzięki któremu będą mogły pokryć koszty inwestycji w infrastrukturę energetyczną.

Oferty na wysokość wynagrodzenia za moc wybierane będą w specjalnych aukcjach, które rozpoczną się w grudniu 2018 r. Wówczas odbędą się trzy aukcje na moc w latach 2021, 2022, 2023. Od 2019 r. odbywać się będzie jedna aukcja rocznie – na rezerwację mocy w 5-letniej perspektywie.

Wprowadzane Ustawą mechanizmy zapewniają kontynuację obecnie działającej usługi DSR (ang. Demand Side Response). Idea usługi DSR polega na dostosowaniu profilu zużycia energii przez konsumentów do potrzeb krajowej sieci elektroenergetycznej w zamian za wymierne korzyści finansowe.

Jako jedna z niewielu firm, zostaliśmy wybrani przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) jako agregator usługi DSR w tzw. Programie Bieżącym. W programie tym przedsiębiorstwa spełniające odpowiednie wymagania mogą otrzymywać wynagrodzenie za elastyczność w zarządzaniu swoim profilem poboru mocy.

EnMS Polska, biorąc udział w programie DSR i oferując tę usługę swoim klientom, może uczestniczyć w kształtowaniu zapotrzebowania na energię. Dzięki temu może znacząco przyczynić się do rozwiązania problemów stojących przed polskim systemem elektroenergetycznym, a tym samym mieć wpływ na  jego efektywność i niezawodność.

W sprawie rynku mocy oraz udziału w Programie Bieżącym i Gwarantowanym DSR zapraszamy do kontakty z naszym Dyrektorem ds. Inwestycji – Krzysztofem Müllerem. Kontakt: krzysztof.muller@enms.pl, tel. 533 392 992.

ENMS POLSKA PODWÓJNYM LAUREATEM PODKARPACKIEJ NAGRODY GOSPODARCZEJ

Miło nam poinformować, że EnMS Polska Sp. z o.o. została podwójnym laureatem konkursu „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza”.

30 listopada 2017 odbyła się Gala XVI edycji konkursu „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza”, w którym uhonorowane zostały najlepsze firmy z naszego regionu. Kapituła konkursu wybrała także najlepsze produkty i usługi oferowane przez podkarpackie przedsiębiorstwa.

Zostaliśmy uhonorowani statuetką w kategorii Małych Firm. Doceniona została również jakość usług, które oferujemy. Po raz kolejny jedna z naszych usług – Audyt energetyczny przedsiębiorstwa (zgodny z wymaganiami Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej i Dyrektywy 2012/27/UE), została nagrodzona statuetką.

Chcielibyśmy podziękować naszym Klientom i Partnerom biznesowym, za okazane zaufanie i wysoką ocenę naszej Firmy. Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby świadczone przez nas usługi spełniały Państwa oczekiwania. Wyróżnienie jest dla nas nagrodą za dotychczasową pracę oraz motywacją do podejmowania nowych wyzwań.

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I PÓŁROCZE 2018

Zatwierdzony został harmonogram szkoleń otwartych planowanych do realizacji w I półroczu 2018 r.

Szczegółowe informacje o poszczególnych szkoleniach dostępne w zakładce Szkolenia.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ – I półrocze 2018
Lp. Nazwa szkolenia Najbliższy termin – Mielec Najbliższy termin – Kraków Informacje o szkoleniu
1. Wymagania ustawy o efektywności energetycznej: audyt energetyczny przedsiębiorstwa, mechanizm pozyskiwania białych certyfikatów

Czas trwania – 1 dzień

6 lutego 2018 r.

17 kwietnia 2018 r.

8 czerwca 2018 r.

16 stycznia 2018 r.

16 marca 2018 r.

8 maja 2018 r.

 

http://www.enms.pl/szkolenia/wymagania-ustawy-o-efektywnosci-energetycznej-audyt-energetyczny-przedsiebiorstwa-mechanizm-pozyskiwania-bialych-certyfikatow/

 

2. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg wymagań normy PN-EN 16247

Czas trwania – 3 dni

14-16 lutego 2018 r.

18-20 kwietnia 2018 r.

13-15 czerwca 2018 r.

 

24-26 stycznia 2018 r.

13-15 marca 2018 r.

9-11 maja 2018 r.

 

http://www.enms.pl/szkolenia/audyt-energetyczny-przedsiebiorstwa-wg-wymagan-normy-pn-en-16247/

 

3. Auditor wewnętrzny systemów zarządzania energią wg ISO 50001

Czas trwania – 2 dni

9-10 stycznia 2018 r.

22-23 marca 2018 r.

29-30 maja 2018 r.

 

20-21 lutego 2018 r.

26-27 kwietnia 2018 r.

26-27 czerwca 2018 r.

http://www.enms.pl/szkolenia/audytor-wewnetrzny-systemu-zarzadzania-energia-wedlug-iso-50001/
4. Audytor efektywności energetycznej

Czas trwania – 2 dni

1-2 lutego 2018 r.

12-13 kwietnia 2018 r.

 

11-12 stycznia 2018 r.

6-7 marca 2018 r.

15-16 maja 2018 r.

http://www.enms.pl/szkolenia/audytor-efektywnosci-energetycznej/
5. Audytor energetyczny/ Audytor efektywności energetycznej

Czas trwania – 6 dni

I zjazd: 22-23 lutego 2018 r.

II zjazd: 1-2 marca 2018 r.

III zjazd: 8-9 marca 2018 r.

 

I zjazd: 21-22 czerwca 2018 r.

II zjazd: 28-29 czerwca 2018 r.

III zjazd: 5-6 lipca 2018 r.

http://www.enms.pl/szkolenia/audytor-energetyczny-audytor-efektywnosci-energetycznej/

 

6. System Zarządzania Energią wg normy ISO 50001 w praktyce

Czas trwania – 2 dni

30-31 stycznia 2018 r.

20-21 marca 2018 r.

17-18 maja 2018 r.

 

27-28 lutego 2018 r.

10-11 kwietnia 2018 r.

19-20 czerwca 2018 r.

http://www.enms.pl/szkolenia/system-zarzadzania-energia-wedlug-iso-50001-w-praktyce/
7. Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Energią wg normy 50001

Czas trwania – 1 dzień

23 stycznia 2018 r.

27 marca 2018 r.

25 maja 2018 r.

 

13 lutego 2018 r.

25 kwietnia 2018 r.

12 czerwca 2018 r.

http://www.enms.pl/szkolenia/wprowadzenie-do-systemu-zarzadzania-energia-wedlug-normy-iso-50001/

 

8. Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie

Czas trwania – 3 dni

17-19 stycznia 2018 r.

4-6 kwietnia 2018 r.

5-7 czerwca 2018 r.

 

7-9 lutego 2018 r.

22-24 maja 2018 r.

http://www.enms.pl/szkolenia/zarzadzanie-energia-w-przedsiebiorstwie/

 

Harmonogram szkoleń otwartych IV kwartał 2017

Zatwierdzony został harmonogram szkoleń otwartych planowanych do realizacji w IV kwartale 2017 r.

Szczegółowe informacje o poszczególnych szkoleniach dostępne w Zakładce Szkolenia.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ – IV kwartał 2017
Lp. Nazwa szkolenia Czas trwania Najbliższy termin Informacje o szkoleniu
1. Wymagania ustawy o efektywności energetycznej: audyt energetyczny przedsiębiorstwa, mechanizm pozyskiwania białych certyfikatów 1 dzień 24 października 2017r.

22 listopada 2017r.

 

http://www.enms.pl/szkolenia/wymagania-ustawy-o-efektywnosci-energetycznej-audyt-energetyczny-przedsiebiorstwa-mechanizm-pozyskiwania-bialych-certyfikatow/

 

2. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg wymagań normy PN-EN 16247 3 dni 25-27 października 2017 r.

28-30 listopada 2017r.

http://www.enms.pl/szkolenia/audyt-energetyczny-przedsiebiorstwa-wg-wymagan-normy-pn-en-16247/

 

3. Auditor wewnętrzny systemów zarządzania energią wg ISO 50001 2 dni 12-13 października 2017r.

7-8 grudnia 2017r.

http://www.enms.pl/szkolenia/audytor-wewnetrzny-systemu-zarzadzania-energia-wedlug-iso-50001/
4. Audytor efektywności energetycznej 2 dni 6-7 listopada 2017 r. http://www.enms.pl/szkolenia/audytor-efektywnosci-energetycznej/
5. Audytor energetyczny/ Audytor efektywności energetycznej 6 dni I zjazd: 16-17 listopada 2017
II zjazd: 23-24 listopada 2017 r.

III zjazd: 11-12 grudnia 2017 r.

http://www.enms.pl/szkolenia/audytor-energetyczny-audytor-efektywnosci-energetycznej/

 

6. System Zarządzania Energią wg normy ISO 50001 w praktyce 2 dni 20-21 listopada 2017r. http://www.enms.pl/szkolenia/system-zarzadzania-energia-wedlug-iso-50001-w-praktyce/
7. Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Energią wg normy 50001 1 dzień 23 października 2017r.

14 listopada 2017 r.

http://www.enms.pl/szkolenia/wprowadzenie-do-systemu-zarzadzania-energia-wedlug-normy-iso-50001/

 

8. Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie

– 3 dni

3 dni 13-15 grudnia 2017 r. http://www.enms.pl/szkolenia/zarzadzanie-energia-w-przedsiebiorstwie/

 

SZKOLENIE AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN 16247, 22-24 LUTEGO 2017 R.

W dniach 22-24 lutego 2017 r. w Mielcu odbędzie się szkolenie „Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg wymagań normy PN-EN 16247”.

Zgodnie z Ustawą z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej wszystkie przedsiębiorstwa nie będące MMŚP do dn. 30 września 2017 r. zobowiązane są do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa i zgłoszenia jego zakończenia do Urzędu Regulacji Energetyki.

Termin szkolenia potwierdzony. Ostatnie wolne miejsca. Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do udziału w tym szkoleniu.

Czas trwania szkolenia:  3 dni

Miejsce szkolenia:           Mielec

Więcej informacji o szkoleniu w zakładce Szkolenia/ Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg wymagań normy PN-EN 16247.

W  celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu, należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej pod linkiem powyżej oraz przesłać skan na adres szkolenia@enms.pl lub anna@enms.pl do dnia 17 lutego do godz. 16:00.

Przy udziale większej ilości osób z danego przedsiębiorstwa udzielamy korzystnych rabatów.

Więcej informacji pod numerem tel. 506-399-947.

Szkolenie Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001 30-31 stycznia 2017 r.

W dniach 30-31 stycznia 2017 r. odbędzie się kolejna edycja szkolenia „Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001”.

Termin szkolenia potwierdzony. Ostatnie wolne miejsca. Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do udziału w tym szkoleniu.

Czas trwania szkolenia:  2 dni

Miejsce szkolenia:           Mielec

Więcej informacji o szkoleniu pod adresem:

http://www.enms.pl/audytor-wewnetrzny-systemu-zarzadzania-energia-wedlug-iso-50001/

Szkolenie poprowadzą mgr inż. Marcin Trojnacki i mgr inż. Tomasz Stankowski.

W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu, należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej pod linkiem powyżej oraz przesłać skan na adres szkolenia@enms.pl lub anna@enms.pl do dnia 27 stycznia do godz. 11:00.

Przy udziale większej ilości osób z danego przedsiębiorstwa udzielamy korzystnych rabatów.

Więcej informacji pod numerem tel. 506-399-947.

 

 

Harmonogram szkoleń otwartych I półrocze 2017 r.

Zatwierdzony został harmonogram szkoleń otwartych planowanych do realizacji w I półroczu 2017 r.

Szczegółowe informacje o poszczególnych szkoleniach dostępne w Zakładce Szkolenia.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ – I PÓŁROCZE 2017
Lp. Nazwa szkolenia Czas trwania Najbliższy termin Informacje o szkoleniu
1. Wymagania ustawy o efektywności energetycznej: audyt energetyczny przedsiębiorstwa, mechanizm pozyskiwania białych certyfikatów 1 dzień 24 stycznia 2017 r.

20 lutego 2017 r.

14 marca 2017 r.

http://www.enms.pl/szkolenia/wymagania-ustawy-o-efektywnosci-energetycznej-audyt-energetyczny-przedsiebiorstwa-mechanizm-pozyskiwania-bialych-certyfikatow/

 

2. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg wymagań normy PN-EN 16247 3 dni 22-24 lutego 2017 r.

25-27 kwietnia 2017 r.

http://www.enms.pl/szkolenia/audyt-energetyczny-przedsiebiorstwa-wg-wymagan-normy-pn-en-16247/

 

3. Auditor wewnętrzny systemów zarządzania energią wg ISO 50001 2 dni 30-31 stycznia 2017 r.

23-24 marca 2017 r.

http://www.enms.pl/szkolenia/audytor-wewnetrzny-systemu-zarzadzania-energia-wedlug-iso-50001/
4. Audytor efektywności energetycznej 2 dni 16-17 lutego 2017 r.

6-7 kwietnia 2017 r.

http://www.enms.pl/szkolenia/audytor-efektywnosci-energetycznej/
5. Audytor energetyczny/ Audytor efektywności energetycznej 6 dni I zjazd: 27-28 marca 2017 II zjazd: 11-12 kwietnia 2017 r.

III zjazd: 20-21 kwietnia 2017 r.

http://www.enms.pl/szkolenia/audytor-energetyczny-audytor-efektywnosci-energetycznej/

 

6. System Zarządzania Energią wg normy ISO 50001 w praktyce 2 dni 7-8 lutego 2017 r.

11-12 maja 2017 r.

http://www.enms.pl/szkolenia/system-zarzadzania-energia-wedlug-iso-50001-w-praktyce/
7. Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Energią wg normy 50001 1 dzień 20 stycznia 2017 r.

10 marca 2017 r.

http://www.enms.pl/szkolenia/wprowadzenie-do-systemu-zarzadzania-energia-wedlug-normy-iso-50001/

 

8. Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie

– 3 dni

3 dni 6-8 marca 2017 r. http://www.enms.pl/szkolenia/zarzadzanie-energia-w-przedsiebiorstwie/