,

KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DLA POLSKI 2017

Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2017.

Dokument zawiera opis środków związanych z poprawą efektywności energetycznej z podziałem na sektory końcowego wykorzystania energii oraz podsumowania dotyczące oszczędności energii finalnej uzyskanej w latach 2008 – 2015 oraz planów dalszej realizacji oszczędności do 2020 roku. Celem Unii Europejskiej w zakresie poprawy efektywności energetycznej do 2020 roku jest uzyskanie 20% oszczędności w zużyciu energii pierwotnej. Zgodnie z opracowaniem, podstawowym mechanizmem wsparcia efektywności energetycznej funkcjonującym w Polsce jest system świadectw efektywności energetycznej, system „białych certyfikatów”.

Krajowy Plan działań dotyczący efektywności energetycznej jest opracowywany co 3 lata w związku z obowiązkiem przekazywania do Komisji Europejskiej sprawozdań na podstawie dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.

Cel dotyczący gospodarki energią przyjęty dla Polski na 2016 rok, czyli osiągnięcie oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 9% średniego krajowego zużycia tej energii z lat 2001-2005 został zrealizowany. Stale notowany jest także spadek energochłonności, co spełnia założenia polityki energetycznej kraju. Taka tendencja jest wynikiem działań skierowanych ku poprawie efektywności energetycznej oraz efektem dynamiczniejszego wzrostu PKB wobec tempa zużycia energii.

Dalsze działania dotyczące gospodarowania energią w Polsce opierają się na: ciągłej realizacji założeń polityki ukierunkowanej na wzrost efektywności energetycznej gospodarki, realizacji celów zgodnie z zasadą minimalizacji kosztów, czyli poprzez wykorzystanie w maksymalnym stopniu istniejących mechanizmów i infrastruktury organizacyjnej oraz wykorzystywaniu w jak największym stopniu mechanizmów rynkowych przy jak najmniejszym udziale finansowania budżetowego.