,

Korzyści i obowiązki wynikające z ustawy o rynku mocy

29 grudnia 2017 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o rynku mocy, która weszła w życie z dniem 18 stycznia 2018 roku. Ustawa określa organizację rynku mocy oraz zasady świadczenia usługi pozostawania w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego oraz dostarczania tej mocy do systemu w okresach zagrożenia. Następstwem nowych przepisów ma być m.in. ograniczenie niedoborów mocy wytwórczych oraz wsparcie przedsiębiorstw energetycznych w tworzeniu nowych bloków energetycznych, aby w perspektywie czasu zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju.  Ustawa nakłada na przedsiębiorstwa posiadające jednostki wytwórcze o mocy osiągalnej brutto nie mniejszej niż 2 MW  obowiązek uczestnictwa w certyfikacji ogólnej. Celem certyfikacji ogólnej jest przyznanie statusu JRM oraz pozyskanie podstawowych danych o Dostawcach Mocy i planowanej mocy osiągalnej JRM (Jednostki Rynku Mocy) w horyzoncie 5 lat.

Rynek mocy jest mechanizmem wsparcia dla przedsiębiorstw energetycznych i elektrowni, mający na celu zwiększenie ilości mocy wytwórczych w Polsce. Dzięki opłatom mocowym mogą na tym zyskać przede wszystkim duże przedsiębiorstwa, które będą pozostawać w ciągłej gotowości do obniżenia mocy w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii. Celem nowych przepisów jest zapewnienie stabilności dostaw energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa, które będą uczestniczyły w rynku mocy będą dysponować dodatkowym kapitałem, dzięki któremu będą mogły pokryć koszty inwestycji w infrastrukturę energetyczną.

Oferty na wysokość wynagrodzenia za moc wybierane będą w specjalnych aukcjach, które rozpoczną się w grudniu 2018 r. Wówczas odbędą się trzy aukcje na moc w latach 2021, 2022, 2023. Od 2019 r. odbywać się będzie jedna aukcja rocznie – na rezerwację mocy w 5-letniej perspektywie.

Wprowadzane Ustawą mechanizmy zapewniają kontynuację obecnie działającej usługi DSR (ang. Demand Side Response). Idea usługi DSR polega na dostosowaniu profilu zużycia energii przez konsumentów do potrzeb krajowej sieci elektroenergetycznej w zamian za wymierne korzyści finansowe.

Jako jedna z niewielu firm, zostaliśmy wybrani przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) jako agregator usługi DSR w tzw. Programie Bieżącym. W programie tym przedsiębiorstwa spełniające odpowiednie wymagania mogą otrzymywać wynagrodzenie za elastyczność w zarządzaniu swoim profilem poboru mocy.

EnMS Polska, biorąc udział w programie DSR i oferując tę usługę swoim klientom, może uczestniczyć w kształtowaniu zapotrzebowania na energię. Dzięki temu może znacząco przyczynić się do rozwiązania problemów stojących przed polskim systemem elektroenergetycznym, a tym samym mieć wpływ na  jego efektywność i niezawodność.

W sprawie rynku mocy oraz udziału w Programie Bieżącym i Gwarantowanym DSR zapraszamy do kontakty z naszym Dyrektorem ds. Inwestycji – Krzysztofem Müllerem. Kontakt: krzysztof.muller@enms.pl, tel. 533 392 992.