,

Izolacja zaworów przemysłowych

Myśląc o przedsięwzięciach służących poprawie efektywności energetycznej w obiektach, w których występują procesy technologiczne lub transportowane są czynniki wysokotemperaturowe, ograniczenie strat ciepła instalacji przemysłowych poprzez zastosowanie izolacji na instalacji jest trafnym wyborem. Co jest przyczyną słuszności takiej decyzji? Otóż transport energii jest niezwykle kosztowny a jednostkowe straty energii w zależności od średnicy rurociągów oraz różnicy temperatur pomiędzy czynnikiem transportowanym i otoczeniem mogą sięgać nawet 90 W/m. Koszt ten może zostać znacznie ograniczony dzięki zastosowaniu materiałów izolacyjnych.

Straty Energii – Straty Finansowe.

Podczas realizacji inwestycji, jaką jest izolacja rurociągów, armatura przemysłowa jest zazwyczaj pomijana, to właśnie miejsce jest jednak najczęstszą przyczyną występowania strat energetycznych. Problem ten został zauważony i opisany przez naszych zachodnich sąsiadów. Opis strat występujących na nieizolowanej armaturze przemysłowej natrafiamy w literaturze niemieckiej. W normie VDI 4610 wymieniono klasy efektywności energetycznej dla izolacji instalacji technicznych, które przedstawione zostały  poniżej. Analizując rysunek 1 łatwo zauważyć, że izolując jedynie rurociągi instalacji technicznych znajdujemy się w obszarze klasy efektywności energetycznej E.

Rysunek 1 Klasy efektywności energetycznej instalacji przemysłowych [rys: http://www.fiw-muenchen.de/042012_studie.php]

Zastosowanie izolacji powinno znajdować uzasadnienie w rachunku ekonomicznym co potwierdza wykonanie audytu efektywności energetycznej. Podczas tego zadania audytor wskazuje optymalne rozwiązanie uwzględniające koszty strat energii cieplnej i koszty inwestycji związanych z wykonaniem izolacji. O ile sposób wyliczenia oszczędności energii wynikających z zastosowania izolacji rurociągów instalacji jest powszechnie znany i nie podlega wątpliwości, o tyle w przypadku izolacji pozostałych elementów armatury przemysłowej sytuacja jest już nieco bardziej skomplikowana.

Gdzie szukać rozwiązań?

Odpowiedzi na pytanie „Jakie będą oszczędności energii w przypadku izolacji zaworów instalacji przemysłowych?” w pierwszej kolejności szukać należy w międzynarodowej normie PN-EN ISO 12241 „Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Zasady obliczania.” Na wskazaną powyżej normę, powołuje się większość firm zajmujących się izolowaniem instalacji przemysłowych, tu wątpliwości nie ma i wybór wydaje się oczywisty. W normie PN-EN ISO 12241 szczegółowo opisano metody obliczenia przenoszenia ciepła, wykorzystywane podczas obliczeń strat ciepła występujących na rurociągach. Temat występowania mostków cieplnych w izolacji rur nie został w niej jednak przedstawiony wyczerpująco. Ponadtoj normie nie przedstawiono precyzyjnego sposobu określania długości ekwiwalentnej dla armatury przemysłowej. Norma określa długość ekwiwalentną dla „mostków cieplnych” związanych z instalacją dotyczącą jedynie kołnierzy dla zakresów ciśnienia od PN 25 do PN 100.

Zespół audytorski EnMS Polska wskazówki odnalazł w amerykańskich normach. Ich zapisy pozwalają na określenie parametrów zaworów w zależności od ciśnienia transportowanego czynnika. W normach znajdziemy również informacje o tym,  jak czynniki zewnętrzne takie jak np. wiatr wpływają na wymianę ciepła pomiędzy transportowanym czynnikiem a otoczeniem.

Pamiętaj, że izolując armaturę przemysłową możesz ograniczyć straty energii o co najmniej 70%. Wyniki te potwierdzone zostały wielokrotnie przez nasz zespół audytorski.

Jeżeli chcesz przekonać się o słuszności naszych stwierdzeń, szukasz oszczędności w połączeniu z optymalizacją procesów w swojej organizacji  skontaktuj się z jednym z naszych 4 biur – zapraszamy do współpracy!

Literatura:

  1. Plutecki, P. Sattler, K. Ryszczyk, E. Krupa, P. Gajewski, Wzrost efektywności energetycznej instalacji przemysłowych dzięki poprawie izolacyjności, Przedruk artykułu miesięcznika IZOLACJE, nr. 9/2015.
  2. PN-EN ISO 12241 Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Zasady obliczania.
  3. Parczewski, „Efektywność energetyczna w wybranych krajach UE, USA oraz w Polsce (trendy zmian, mechanizmy i instrumenty polityki)”, monografia Instytutu Energetyki – Instytut Badawczy, Warszawa 2014.
  4. VDI 4610 Blatt 1 Energieeffienz betriebsechnischer Anlagen Warme- und Kalteschutz