,

ISO 50001:2018 

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała ISO 50001: 2018, zmieniony standard dla Systemu Zarządzania Energią.

Nowa wersja zastępuje dotychczas obowiązujące wydanie z 2011 roku.

Norma ISO 50001:2018 została zmieniona zgodnie ze wspólnymi ramami ISO i strukturą wysokiego poziomu dla standardów systemu zarządzania, co powoduje znacznie łatwiejszą integrację z rodziną certyfikatów systemu zarządzania, takimi jak ISO 9001 i ISO 14001.

Główne zmiany w normie zgodnie z dokumentem ISO/FDIS 50001:

  • W celu zapewnienia zgodności z innymi standardami systemów zarządzania wykorzystano Strukturę Wysokiego Poziomu (ang. High Level Structure),
  • Znacznie bardziej uwypuklono rolę najwyższego kierownictwa;
  • Aktualizacja terminów i definicji i rozszerzenie o nowe, jak na przykład definicję poprawy wyniku energetycznego;
  • Wyjaśnienia dotyczące przeglądu energetycznego;
  • Znormalizowano, ujednolicono oraz dokładniej wyjaśniono wskaźniki wyniku energetycznego (EnPI) i energię bazową (EnB);
  • Uszczegółowiono plany gromadzenia danych o energii i związanych z tym wymagań (wcześniej plan pomiaru energii).

Nowa wersja ISO 50001:2018 wymaga również:

  • określenia czynników wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia organizacji,
  • określenia oczekiwań zainteresowanych stron,
  • pełnej identyfikacji szans i ryzyk,

Okres przejściowy dla istniejących certyfikatów wynosi trzy lata. W tym czasie certyfikaty wydane na podstawie ISO 50001:2011 będą respektowane na równi z ISO 50001:2018  , jednak po tym okresie certyfikaty wydane dla wersji z 2011 roku przestaną obowiązywać.

Zapraszamy do współpracy we wdrożeniu Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018,  jak również w jego dostosowaniu do wymagań aktualnej wersji normy.