,

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – nowy obowiązek dużych przedsiębiorstw (wg projektu nowej Ustawy o efektywności energetycznej)

25 października 2012 roku uchwalona została Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE, która nałożyła na kraje członkowskie UE szereg obowiązków mających na celu poprawę efektywności energetycznej.

Jednym z nich – implementowanym obecnie w Polsce w projekcie nowej Ustawy o efektywności energetycznej – jest obowiązek przeprowadzania przez przedsiębiorstwa nie będące MMŚP, czyli duże, raz na 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dyrektywie 2012/27/UE. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mająca na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii. Powinien on zawierać szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach/ zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie oraz opierać się – tam gdzie to możliwe- na analizie kosztowej cyklu życia budynku/ zespołów budynków oraz instalacji przemysłowych.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa musi zostać przeprowadzony przez podmiot niezależny, tj. bądź zewnętrznych ekspertów, posiadających wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu takiego audytu, bądź przez ekspertów audytowanego przedsiębiorcy, pod warunkiem że nie są oni bezpośrednio zaangażowani w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy.

Projekt Ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów w dn. 23 lutego br., a następnie skierowany w dn. 14.04.2016 r. do Sejmu. Wg projektu skierowanego do Sejmu pierwszy audyt energetyczny przedsiębiorstwa należy wykonać w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy. Ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od jej ogłoszenia. Audyty energetyczne przedsiębiorstwa przeprowadzone nie wcześniej niż przed dniem 5 grudnia 2012 r. i spełniające wymagania uznawane będą za zrealizowanie obowiązku, o którym mowa w projekcie Ustawy.

Z obowiązku wykonywania audytów energetycznych przedsiębiorstwa raz na 4 lata zwolnione będą tylko przedsiębiorstwa posiadające wdrożony i certyfikowany system zarządzania energią określony we właściwych normach (norma ISO 50001lub system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami EMASjeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Za nieprzeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa projekt nowej Ustawy o efektywności energetycznej przewiduje kary – kara nie może przekroczyć 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Firma EnMS Polska Sp. z o.o. posiada w swojej ofercie szeroką gamę audytów technicznych, takich jak wspomniany powyżej audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg wymagań Dyrektywy 2012/27/UE, audyt elektroenergetyczny, audyt systemów sprężonego powietrza, audyt oświetlenia, audyt napędów elektrycznych, audyt energetyczny do premii termomodernizacyjnej, audyty efektywności energetycznej oraz inne dobrane do aktualnych potrzeb klienta. Nasze audyty oparte są o wymagania odpowiadających norm i przepisów prawa oraz wykonywane są przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, z wykorzystaniem wysokiej klasy sprzętu.

Świadczymy również profesjonalne usługi wdrażania i utrzymania systemów zarządzania energią wg ISO 50001. Wdrożony przez nas system zarządzania energią spełnia wszystkie wymagania normy ISO 50001 i może być certyfikowany przez niezależną instytucję certyfikującą.

Jesteśmy przekonani, że wybór EnMS Polska jako Partnera w realizacji audytu energetycznego przedsiębiorstwa – jako samodzielnego opracowania lub audytu energetycznego opracowanego w ramach wdrożenia Systemu zarządzania energią wg ISO 50001 – umożliwi Państwu uzyskanie rezultatów spełniających Państwa oczekiwania, wymagania prawa oraz przyniesie wymierne efekty w zakresie redukcji zużycia energii.

W związku z projektowanymi zmianami w Ustawie o efektywności energetycznej oraz systemie białych certyfikatów zachęcamy również do udziału w szkoleniu „Wymagania Ustawy o efektywności energetycznej: audyt energetyczny przedsiębiorstwa, mechanizm pozyskiwania białych certyfikatów”, podczas którego szczegółowo omówiony zostanie również projekt nowej Ustawy o efektywności energetycznej, projektowana nowa formuła mechanizmu białych certyfikatów oraz możliwe sposoby realizacji obowiązku dotyczącego przeprowadzania audytów energetycznych przedsiębiorstw (audyty energetyczne przedsiębiorstwa, wdrożenie SZE wg ISO 50001).

W maju wyznaczone zostały dwa miejsca i terminy szkolenia:

  • Białystok, 10 maja 2016 r.
  • Mielec, 18 maja 2016 r.

 

Zachęcamy i zapraszamy do udziału!