Klauzula RODO

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest EnMS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Chorzelowie, Chorzelów 11, 39-331 Chorzelów
2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zapisu na szkolenie i przeprowadzenia szkolenia.
3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO.
4. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia.
5. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.
7. Twoje dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne tj. do upływu terminu przedawnienia roszczeń /nie dłużej niż jest to konieczne zgodnie z terminami wynikającymi z ustawy o rachunkowości.
8. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.